Boeken oud

 

Dalessi, Giovanni. Nieuwe iconen voor oude kerken. Leeuwarden: Stichting Alde Fryske Tsjerken, 2018
bestel

 

wapper-web

Reeder, Yke & Jansma, Sytse. Wapper. Leeuwarden, Tresoar, 2016
bestel

 

anytt01

Jansma, Sytse. as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht. Leeuwarden: Afûk, 2015
bestel

 

Kleefstra/Bakker/Kleefstra. Live March 2012 (cassette). Ierland: Northern Twilight, 2012

met o.a. live opnamen van poëzievoordrachten in de Lawei, Drachten (2012)
bestel

Jansma, Sytse. Wa’t tate seit moat ek whisky sizze. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2008
aanbieding: €10,-
bestel

Vries, Abe de. Het goud op de weg: De Friese poëzie sinds 1880. Leeuwarden: Bornmeer, 2008

bestel

Soepboer, Albertina (ed.) en Vries, Abe de (ed.). Giftige simmer Giftige zomer. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2009

bestel

Oppewal, Teake (ed.), Boorsma, Pier (ed.) en Visser, Geertrui (ed.). Spiegel van de Friese poëzie. Amsterdam: Meulenhoff, 2008

bestel

Eskens, Marloes. Inkijk, interieurs in de Hollanderwijk. Leeuwarden: Fries Museum, 2009

bestel

Bruinja, Tsead en Hilarides, Hein Jaap. (ed.) Droom in blauwe regenjas. Leeuwarden: Bornmeer, 2004

bestel

Abma, Willem. Myn hert dat trillet my. Leeuwarden: Frysk en Frij, 2003

bestel