Publicaties – Studio Sytse Jansma

Publicaties

Rozige maanvissen

Poëzie – Nederlands

De vriendin van dichter Sytse Jansma kreeg op tweeëndertigjarige leeftijd een hersenbloeding en stierf onverwachts. Jansma besloot om zijn rouwproces vast te leggen om haar dicht bij zich te houden. In een roesreis van gedichten volgt hij zijn geliefde vanaf haar overlijden, in dagboekverzen, erotische herinneringen, brieven en hiernamaalsvariaties. Rozige maanvissen is een aangrijpende zoektocht naar troost, acceptatie en het leven.

Uitgeverij: AtlasContact
Jaar van uitgave: 2024

meer info: https://www.atlascontact.nl/boek/rozige-maanvissen/

Winnaar C. Buddingh’-prijs 2024

‘In Rozige maanvissen wordt een persoonlijk lijden, het plotseling verliezen van een geliefde, verheven tot grootse poëzie.’ – uit het juryrapport C. Buddingh’-prijs 2024

‘Jansma’s intieme scènes, in zachte woorden “zachter dan dit kan ik niet” – laten de lezer heel dichtbij komen, tot op haar huid haast. […] Er hangt een serene rust in de spreektalige en beeldende gedichten vol nieuwvormingen.’ – Trouw

Klik hier voor alle recensies


As nomaden yn tinten teplak

Poëzij – Frysk/Nederlânsk

Yn ‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’ ferkent Jansma de grins tusken it libben sels en de poëzij. Yn dizze twatalige bondel moat it stjoerende karakter fan taal bleatlein wurde. It is poëzij dy’t oer grinzen gean wol en nije wrâlden moetsje. Gedichten dy’t as nomaden omswerve wolle.

Uitgeverij: Afûk
Jaar van uitgave: 2015

meer info: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/as-nomaden-yn-tinten-teplak-als-nomaden-in-tenten-terecht/

‘by Jansma is de taal sels autonoom en ferwize wurden nei wurden: de lêzer moat deryn, nee, oan leauwe, him deroan oerjaan. Wa’t dy sprong yn ‘t tsjuster weaget – sa hat op syn minst ien lêzer ûnderfûn – krijt der skitterjende wûnders foar werom – Leeuwarder Courant

Jansma sjeneart him nergens foar, en wêrom soe er ek mei syn útsprutsen idee oer dichtsjen. Neologismen, wurdopheapingen, klustere klanken, âlderwetse alliteraasjes – alles wurdt ynset mei sukses. Jongehûnepoëzy dy’t blaft stjin ´e moade. – Leeuwarder Courant

Klik hier voor alle recensies.


Wa’t tate seit moat ek whisky sizze

Poëzij – Frysk

De dichtbondel, ynklusyf DVD mei films en muzyk, fan Sytse Jansma is ien fan de nijsgjirrichste poëzijdebuten fan de ôfrûne jierren. De dichter makket yn tige muzikale fersen in reis troch de tiid en de romte: fan de jungle yn Suriname nei in ferlerne leafde en it libben yn de havenstêd Harns.

Uitgeverij: Friese Pers Boekerij/Noordboek
Jaar van uitgave: 2008

‘Sytse Jansma hat oer it generaal dochs in nijsgjirrige toan en wol wat nijs dwaan mei de poëzij. Hy is in keunstner, dy’t de taal hantearret as de skilder de ferve of de gitarist de noaten.’ – Literair tydskrift Ensafh

Sytse Jansma kin byskreaun wurde yn de rige fan ‘multitalinten’, dichters dy’t oan taal net genôch ha, lykas Anne Feddema, Elmar Kuiper. Hy skriuwt en makket films. – Leeuwarder Courant

Klik hier voor alle recensies.


Wapper

Prentenboek – Frysk

Wapper gaat over een heel bijzonder vogeltje. Leren vliegen is nog een hele kunst; het gaat soms anders, mar wat is anders en wat is goed? Gelukkig is het vogeltje Wapper heel dapper!

Uitgeverij: Tresoar
Jaar van uitgave: 2016
co-auteur met Yke Reeder

Reeder heeft samen met dichter Sytse Jansma aan de tekst gewerkt. De tekst loopt en swingt. Er is veel aandacht gegeven aan klank, alliteratie en zo nu en dan is er ook eindrijm. – Leeuwarder Courant

It oars wêzen as oaren is in wichtich tema dat op basissoallen in soad brûkt wurdt. Dit boek lient him goed foar it oansnijen fan sa’n tema. It kin net oars as dat bern fan it boek hielendal ûndersteboppe binne. – Friesch Dagblad

Klik hier voor alle recensies


Verzameld werk