Ferhaal oer Transpoesie 2022 – Studio Sytse Jansma

Ferhaal oer Transpoesie 2022

Yn oktober bin ik nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie yn Brussel west. It frege reisferslach derfan is in koart ferhaal wurden.

-NL
In oktober ben ik naar het internationale poëziefestival Transpoesie in Brussel
geweest. Het gevraagde reisverslag daarvan is een verhaal geworden.

Sytse Jansma – Kafee ‘Goupil Le Fol’