Interview in cultureel maandblad De Moanne – Studio Sytse Jansma

Interview in cultureel maandblad De Moanne

Jaap Krol interviewde mij voor cultureel maandblad de Moanne over het literatuurproject Sprekende Stenen.
‘Literatuer is gjin terapy, mar it kin wol hieljend wurkje. Dat sintúchlike en werkenbere, dat giet oer de fearkrêft fan minsken. Hoe hast dysels derút helle? Dat is wêr’t dit projekt yn de kearn oer giet.’